Zhangdu Lake Farm

Wuhan, Hubei Province, P.R. China
2014